วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 15 Evaluation for Windows

Vista สามารถใช้ได้ครับ

โปรแกรมวิเคราะหฺ์ข้อมูลทางสถิติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น